Wednesday, April 05, 2006

Kuhusu Papu ya Poni

Haki siku hisi mampo imepatilika, na sio ati ni chitu msuri. Wajeni niwaampie kahatisi katoko.

Mnachua fisuri tena sana kwampa mimi ni muchamaa ya pipi mmocha, inkawache watoto waine wanasapapisha roho yanku karipu isimame. Hio sio kusema kwampa mimi sikuwa ati na ntoko ntoko wachati mmocha au mwinkine, lachini sio ati muampie pipi yanku, kwa sapapu hiyo italeta fitina tu kwa poma yanku pure. Lachini kuna msichana mmocha mChaluo anaitwa Akinyi alikuwa mufanyi kasi wa mtosi! Ai!! Bane lachini siwesi entelea, kwa sapapu kuna watoto wanasoma hii chitu.

Eniwei, minachili yanku leo si kuonkea kuhusu mimi. Mimi ni mkristo tena wa nkufu, ntio kwa sapapu niko na hii kasi, yaani risuponisipiliti kwa kanisa yetu ya kutwanka ile tram kupwa. Kwa hifyo, nilikupaliana na Selina na mhupiri wetu, yule Mtumishi Alfonse Esekaya Alfayo Anterson Khalwale Masinte, ya kwampa mimi nitapaki tu na pipi mmocha.

Lachini nkocha ile siku nilienta nikaampia papu yanku. Huyo chamaa alikuwa ntiye ntume kwake, na siyo kwa poma yake peke yake. Sichui kama mnasomanka makaseti, lachini kuna siku mocha waantishi wa makaseti waliantika kuhusu yeye. Yeye alikuwa na pipi kumi na si? Kumi na sita. Watoto tuliowesa kuesapu ni khamusini na tatu, mupaka tukachoka kuesapu. Yaani walikuwa wanamuita Ntume ya Makaripi. Alichulikana kwa milima na maponte Wezidan Profins yote musima.

Wewe nkocha ile siku nilienta kwake. Kumpe mimi sikuchua alikuwa ameniantalia musichana anaitwa Naliaka ati akuwe pipi yanku ya pili! Kwansa ati huyu alifaa kuwa pipi tu ya ushako, hakukua na faita ati akuche Nairopi. Nilifaa nimweke tu kwa poma yetu Maseno, na nimununulie tu nkuo kila mwesi ya boliesta ama ya shifon (ile materio unawesa kuona mupaka suruali ya ntani). Mimi nikaampia papu yanku kama chamaa ya kanisa siwesi pokea pipi ya pili, ata akuwe muluyia mrempo kama Naliaka (kwansa mwenye ameenta mpaka Sitantati Faif). Nilipomwampia hifyo! Heh!! Naliaka akaankua kilio. Wasee waliokuwa karipu wakatema mate jini. Ntume ya Makaripi akankuruma akatupa mukwachu jini kama amekasirika kupintukia.

Bane kutoka siku hiyo mupaka siku ile alipofariki alisema mimi sio muchukuu yake, na ati ni kama kwampa sikuenta mutoni kutairishwa. Lachini hawa wasee wako na maneno kweli!

Monday, April 03, 2006

Boleni

Hapari wananji, machirani, wakeni na wenye tuka? Ninketaka kusema tu bole kwa file nimekuwa sichaantika kwa muta mrefu. Ni file kwetu ushako kulikuwa tulikuwa na matanga. Chirani ya mwenye kioski ile iko karipu na chamaa mwinkine alikuwa shule na papa yanku alipotesa mtoto ya pipi yake ya pili, na unachua mimi kama Mluyia nilikuwa nimetarachiwa kuenta nyumpani kupika tram kwa ile matanka inaentelea usiku msima. Ilipiti niente kwa mtosi niompe ruusa kwa sapapu hiyo matanga ilikuwa karipu wiki msima.

Lachini sasa inaonekana nimeruti, na tutaonana tena muta usiyo mrefu.

Friday, March 24, 2006

Haya Machina! Na tena Kuruseti (Lachini Pati Wani Tu)

Eh, papa. Haya machina ya wakeni yanaentelea tu kuonkeseka na tena kunifuraisha. Sasa kuna mwinkine anaichiita Puruseti (hasandi kwa kunikaripisha kama chirani mwema. Inakaa hii ploti yetu imechaa watu wamesoea tu kuinkia ofyo ofyo kwa machirani sao kuotea ankalau kachai ka masiwa na sukari ama kamugadi kamepakwa siaki (yaani pata), lachini kwanku kila mutu amekaripishwa, ankalau masiwa tena ni pesa nyinki. Haithuru).

Lachini siyo hiyo nilikuwa nataka kusema. Huyu chirani ameinkia saa hii, anayechiita Puruseti, amenikumpusha ile kuruseti tulienta miaka nyinki imepita. Saaasa, kulikuwa na chamaa mmocha Mucherumani anaitwa Reinihati Ponki alikucha Nairopi kuhupiri. Yaani alikuwa chamaa mmocha mwenye maneno mpaka Mutukufu Rais Taniel Toroitichi arap Moi mwenyewe akamukaripisha akamwampia akuche kuhupiria waKenya.

Saasa, siku hiso nilikuwa patu kucha Nairopi. Nilikuwa patu ni chamaa ya kichichini, kule kwetu Maseno, Fihika Tistrikti. Mimi nilikuwa nimemuoa Selina kama pipi, na patu tulikuwa fichana jipukisi. Tukachiamulia kufunka firako kwenta Nairopi kusikia muhupiri akihupiri. Kwansa musunku wa kutoka Ucherumani.

Bane hii ni stori ntefu kwa hifyo tuseme hii ni Pati Wani, nitacharipu nikimalisa kupikia watosi niruti niwaampie Pati Tuu. Si hiyo ni sawa?

Ni mimi wenu, Osporne (yaani OWW)

Thursday, March 23, 2006

Sasa Mnaona!

Mimi ni mpisi tu asiye na maneno menki. Nilikuwa tu nikitempea huku kwa ploti. Mara watu wananiampia - Poni! Si utualike kwako chameni? Mimi nikakataa kuonkea. Patu wanaentelea kucharipu kunishawishi: Poni! Tafatali tuite kwako tufuraie wewe na chamii yako. Utuampie stori stori. Mimi, kama mwananchi wa amani, nikawaampia - sawa. Kucheni kwanku tufuraie pamocha. Leteni ata marafiki!

Nikatuma kichana yanku mtoko Tick. Nikaampia yeye. Enta kwa tuka ya Mama Poi. Nunua masiwa wakeni wasikunywe sturunki kama kawaita. Nunua ile migadi kupwa, ile iko na slais nyinki. Ampia Mama Poi nitamulipa mwiso ya mwesi. Wakeni wamekucha kwa winki. Wako na machina tena ya kufuraisha - ati Mama Mia (lachini nasikia yeye iko na mimpa tena), Kwess, Kenya Myusiam, na wenkineo.

Wameinkia kwa poma. Selina amewakaripisha. Chai tena ya masiwa. Migadi tena iko na siaki na chem (kwansa ile chem nyekuntu inaoncha kama pilam). Nimefaa ile suti yanku nafaanka tu wakati ya arusi. Na wao wanafanya nini kwa poma yanku?? Wanaansa tu kukompana!! Tena kwa luka mimi sielewi, kama Chikuyu! Chee (kama file Lenat Mampo Mpotela anapenta kuulisa Chumapili kwa ile chipinti yake murua) - HUU NI UNKWANA??

Ni mimi wenu, Osporne (yaani OWW)

Wednesday, March 22, 2006

Ni Mimi Wenu, OWW

Haya, kuna watu wameitisha hii maneno na mimi sichui ati kuifanya. Lachini mtoto wa mtosi amenisaitia, kwa hifyo hii ntio bloki yanku ya kwansa. Fitu jaje ningetaka kuakikisha ati mmetampua, pilas fitu sinkine ningetaka usaitisi chamani.

Chitu ya kwansa. Machina yanku kamili ni Osporne Wefwafwa Wafula. Kwa ufupi wananiiteko OWW. Sio Oww ni kama nimekuumisa, ama oww ni kama mpwa haichui kupweka. Uchitaka kusema fisuri ni OO Tapliw Tapliw. Marafiki wamenichua kwa muta mrefu wananiita Poni. Ni kama ile Poni ya kufupisha Ponifes, lakini kwa muta huu ni kufupisha Osporne. Natumaini nyinyi wote mmeenta shule, kwansa ya pesa nyinki, kwa hifyo hakuna faita ya kurutia hiyo yote.

Kwa kasi mimi ni mpisi. Yaani chamaa wa kupika chakula. Ile chakula mimi nachua kupika tena sana ni kama ifuatafyo: opusuma (yaani ukali), imondo ya kuku, chai ya sturungi, mrenda, mchicha na mpoka kathaa kama hiso, na kathalika.

Mampo ya pipi na watoto yanku nafikiri mnachua. Pipi ni mmocha (machina yake ni Selina Nekesa Wafula), na watoto ni waine - Chalis, Ropert (yaani Pop), William (yaani Pill), na Richati (yaani Tick).

Maswali ni hii, na menki ni kwa sapapu mimi sichui kisunku tena sana:

Nimeona watu wanaantika LOL wachitaka kuoneshana ati wanacheka. Hiyo naampiwa na huyu kichana ati inamaanisha kucheka mpaka meno yote inaonekana. Hii ni ukweli?

Chitu ya pili. Wakisema LMAO ati ni kumaanisha wamecheka mpaka matako yao imeankuka? Lachini mimi sichaelewa hapo.

Haya, tutaonana tena paataye, nimechoka kuonkea.

Ni mimi wenu, OWW (yaani OO Tapliw Tapliw)